България подкрепя енергийната трансформация, но само ако се гарантира устойчивостта на енергийната система и особености у нас

Министерският съвет прие днес резултатите от неформалното видеоконферентно заседание на енергийните министри на Европейския съюз, проведено на 22 април 2021 г. В рамките на заседанието бяха обменени мнения по поставени от португалското председателство въпроси, свързани с инициативата на ЕК „Вълна на обновяване за Европа”, приоритетите в регулаторната рамка и предизвикателствата в процеса за интелигентна интеграция на енергийната система, с фокус върху прилагането на концепциите за децентрализирано производство на енергия. Целта е постигане на климатична неутралност до 2050 г., припомнят от правителствената информационна служба.

В съответствие с одобрената позиция, България подкрепи усилията за трансформиране на европейската икономика в устойчива и климатично-неутрална до 2050 г. Беше подчертано, че е необходимо да продължат мерките за гарантиране устойчивостта и адекватността на енергийната система в съответствие с националните особености. Обновяването на сградния фонд има редица ползи за постигане на климатичните и енергийните цели на ЕС, като в същото време води до намаляване на енергийната зависимост и разходите за домакинствата и индустрията, подобряване на качеството на въздуха и създаване на допълнителни стимули за икономическо развитие на местно равнище. Мерките за подобряване на енергийната ефективност в сградите ще бъдат придружени с мащабно интегриране на БЕИ.

Секторната интеграция трябва да способства за ефективното оползотворяване на съществуващата инфраструктура, като предоставя равноправен достъп на новите технологични решения до пазара и не изключва нито една технология, допринасяща за енергийния преход. Предвижда се изграждане на инсталации за производство на енергия за собствено потребление и развитие на енергийни общности.

източник >>>