Промени в наредба за водите ограничавали дейността на ВЕЦ, пишат работодателите

Променена наредба създава опасност за водноелектрическите централи, пишат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Писмото им е до премиера Стефан Янев, регионалния министър Виолета Комитова, екоминистър Асен Личев, енергийния министър Андрей Живков. Новата разпоредба води до пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически сектор, пишат работодателите.

Според работодателите, промените в Наредбата за ползването на повърхностните води са недобре обмислени. 

Съгласно текстовете на Наредбата в случай на изменение и/или продължаване на разрешително за водоползване (издавано съгласно разпоредбите на чл. 42 от Закона за водите) трябва да бъде представян и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката.

В България, по данни от бранша, само в частния сектор има над 250 действащи ВЕЦ. Всяка една от тези водноелектрически централи е построена съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на построяването им. Според предишните законодателни изисквания не се е искало при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита.

От АИКБ подкрепят исканията на Асоциация „Хидроенергия“ за незабавна отмяна на спорните текстове от Наредбата.

Според работодателите хидроенергетиката има безспорен значителен принос за енергийната сигурност, системната стабилност и нисковъглеродната икономика на национално ниво.

Съществуващите хидроенергийни мощности са изключително ценен актив за България, който има възможности за съхранение на енергия, пишат от асоциацията. Според тях затрудняването работата на действащите централи ще се отрази на изпълнението на националната цел за постигането на нисковъглеродна икономика. По данни от хидроенергийния сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ.

Осигурявайки стабилна и предвидима среда за ефективно функциониране на ВЕЦ, България ще може да отговори на дългосрочните цели за декарбонизация на Парижкото споразумение, както и на новата Зелена сделка на Европейския съюз.

В ценовото си решение за периода 01 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ – за определени групи руслови, подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт.

Според АИКБ така ще се намали цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за електроенергия.

източник >>>