КЕВР ще разгледа бизнес плана на ТЕЦ Марица Изток 2

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди на открито заседание бизнес плана на ТЕЦ Марица Изток 2 за периода 2021 – 2025 година.

Работната група към регулатора  съответно подлага на проверка представените документи от дружеството.  Така например от прегледа на инвестиционната програма става ясно какви вложения е извършила централата.

„Към 31.12.2018 г.„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита 65252 хил. лв. разходи за инвестиции, при планирани за годината в размер на 104721, което представлява 62,31% изпълнение спрямо заложените в актуализираната бизнес програма за периода 2018 г. –2022 г.

При планирани разходи по утвърдената инвестиционна програма за 2019 г. в размер на 139299 хил. лв., са отчетени 120484 хил. лв., което представлява 86,49% изпълнение спрямо заложените в бизнес програмата за периода 2019 г. –2023 г.

За периода от 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 343 087 хил. лв., при планирани за периода 422 732 хил. лв. или изпълнението е 23,21%. „ се посочва в доклада на работната група към КЕВР.

Работната група прави и преглед на производствената програма на ТЕЗ Марица Изток 2 за времето от 2015 до 2019 година.

„По предварителни данни през 2019 г.„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита 6595486,00 MWh брутно електропроизводство, а изнесената в ЕЕС електроенергия е 5642617,00 MWh.
 
Разчетите за брутно електропроизводство за 2019 г. са изпълнени на 79,84%. Отчетеният нетен СРУГ на блоковете от централата през 2019 г. е 442,17 g/kWh и е по-висок от планирания 437,68 g/kWh.

Разходът на въглища през отчетната година е 10589296,00 t.

Общо за периода от 2015 г. до 2019 г. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД отчита:-брутно електропроизводство–41767929,35 MWh;-
нетно електропроизводство(изнесена към ЕЕС)–35862739,370 MWh“, се посочва в доклада.

По отношение на направения преглед за периода от 2015 до 2019 г. работната група отчита изпълнение от 74,55 % до 96,75 %.

„Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение: за периода 2015 г. –2019 г. дружеството отчита следните резултати:

Инвестиционни програми–извършени са инвестиции на обща стойност 343 087 хил. лв., при планирани за периода 422 732 хил. лв. или изпълнението е 23,21%.

Производствени програми–изпълнението на всеки технико-икономически показател е различно и специфично и зависи от външни за дружеството фактори.

Ремонтни програми–тяхното изпълнение е сравнително високо, като от 74% през 2015 г. достига до 96,75% през 2019 г.

Социални програми–преизпълнение на планираните средства с 8,53%“, отчитат от работната група.

За периода 2021 г. – 2025 г. в бизнес плана на централата заложената обща стойност на инвестициите възлиза на 337 270 хил. лв.

По отношение на производствената програма в доклада се посочва, че „Общата разполагаема мощност за производство на електроенергия и предоставяне на допълнителни услуги от „ТЕЦ Марица Изток 2“ЕАД за периода 2020 г. –2025 г. е изчислена при около 70% използваемост на разполагаемостта след приспадане на планираните ремонти.

Производството на електроенергия в целия разглеждан период е планирано при използвана средно 48% от възможната разполагаемост на централата след приспадане на планираните ремонти.
За предоставяне на студен резерв и допълнителни услуги е ангажирана около 16% от възможната разполагаема мощност на централата.

Брутното електропроизводство за 2020 г. е предвидено около 6,025 млн. MWhи за периода 2021 г. –2025 г. остава в порядъка на 5,9-6,1 млн. MWh.

Нетното производство на електроенергия се очаква около 5,06-5,13 млн. MWh годишно за целия период на прогнозата“.

За периода на бизнес плана от 2021 г. до 2025 г. дружеството планира общо средства за ремонтна програма в размер на 115544994,00 лв.

За мероприятията със социална насоченост за периода 2021 г. –2025 г. са предвидени  31290 хил. лв.

Документите по темата са публикувани на интеренет страницата на КЕВР : https://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2020/rep_tec_mi2_bp_21-25_20.pdf

източник>>>