Комисията по енергетиката в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

БТА

Комисията по енергетиката в Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 г. Депутатите обаче изтъкнаха, че между първо и второ четене ще бъде създадена работна група, за да изглади проблемните текстове в законопроекта.

Служебният зам.-министър на енергетиката Ива Петрова каза, че чрез промените са постигнати няколко цели. Първата цел е да се транспонира директива от 2001 г. за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници. Освен това се осигурява изпълнение на две реформи. Едната е свързана с Механизма за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, заедно с мерките за енергия. Втората реформа е свързана със стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ по Плана за възстановяване и устойчивост. По този начин се изпълняват препоръки на Европейската комисия (ЕК) в областта на държавните помощи, свързани с одобрена схема за подпомагане производството на електрическа енергия от ВЕИ. 

Облекчени са процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ. Съкратени са сроковете за издаване на становище за присъединяване. Освен това отпада необходимостта от сключване на предварителен договор. Намаляват се и сроковете по договорите за присъединяване, коментира още служебният зам.-министър на енергетиката. Петрова добави, че се въвеждат изисквания за гаранциите на произход на енергията от ВЕИ по прилагане на европейски стандарт. Регламентира се възможност да се издават гаранции за произход за газ от ВЕИ и зелен водород. Предвижда се увеличаване на използването на биогорива от ново поколение, чрез увеличаване на обемния процент на тези горива при смесването им с горивата от петролен произход.

Въвежда се и мълчаливо съгласие за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия от слънце за собствено потребление с обща инсталирана мощност до 50 киловата в сгради в урбанизирани територии, включително върху покривите и фасадните конструкции на сгради и прилежащите им поземлени имоти, допълни зам.-министър Петрова.

Във връзка с препоръките на ЕК в областта на държавните помощи отпада подпомагането чрез изкупуването на електрическа енергия от ВЕИ по преференциални цени по дългосрочни договори за нови обекти с инсталирана мощност до 30 киловата, които се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Предложени са и промени, които да осъществят контрол и предприемане на необходимите действия по изпълнение на изискванията по предоставяне на държавната помощ по вече действащите схеми. Срокът за транспониране на изискванията на директивата изтече през юни 2021 г. Към България е било насочено мотивирано становище от страна на ЕК по процедура по нарушение, посочи зам.-министър Петрова.

Делян Добрев от „ГЕРБ-СДС“ изтъкна, че по време на предишното Народно събрание е имало много критики по този  законопроект. Освен това има множество отрицателни становища. Те обаче не са били взети предвид от Министерството на енергетика.  Затова  между първо и второ четене ще се състави работна група, тъй като „този законопроект е пълен с противоречия“. Добрев добави, че промените по този законопроект ще се приемат в момента, само защото са свързани и с Плана за възстановяване и устойчивост. 

Източник: