Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ достигна 1,36 млрд. лева за деветте месеца на годината

Печалбата след данъци на АЕЦ „Козлодуй“ за деветте месеца на годината е достигнала 1,36 млрд. лева. Това е увеличение с 90% спрямо печалбата за предходната година за същия период, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството. От данните се вижда още, че приходите от продажбата на електроенергия се повишават в пъти и са за над 5 млрд. лева. Справката показва, че за същия период на миналата година приходите са били за 1,5 млрд. лева.

Разходите на компанията обаче също се покачват, включително и за вноските към държавния бюджет за подкрепа на бизнеса чрез механизма за таван на цените. Перото „Други разходи“ се е покачило най-драстично за разглеждания период като е достигнало 2,9 млрд. лв. за деветте месеца на годината. През миналата година тези разходи са били са 247 хил. лв.

От данните става ясно, че плащанията на АЕЦ „Козлодуй“ към трите основни фонда са се увеличили с 240% спрямо деветте месеца на 2021 г. Сега плащанията са за почти 750 млн. лева. А трите структури са фондовете „Радиоактивни отпадъци“, Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и „Сигурност на електроенергийната система“. Другите плащания към държавния бюджет, включително и данъците, достигат 925,3 млн. лева, става ясно още от отчета.

Увеличение има и при разходите за персонал, но то е съизмеримо с инфлацията в страната. АЕЦ „Козлодуй“ е направила разходи за служители си за деветте месеца на годината в размер на малко над 204 хил. лв.

От информацията става ясно още, че атомната ни централа е отпуснала и заем на свързани лица. Такива лица са всички дружества в групата на Българския енергиен холдинг, но от отчета не се дават подробности към кое дружество са насочени средствата. Заемът за деветте месеца на годината е за 359.4 млн. лв. За същия период на миналата година заемите са били за малко над 2,3 млн. лв.

Паричните депозити на дружеството се покачват и достигат 1,31 млрд. лв., сочат още данните от отчета. Всичко това показва, че компанията е в завидно добро финансово състояние, което предполага по-големи възможности за дългосрочни инвестиции, включително и в ново ядрено гориво.

Вероятно забавянето и техническите проблеми покрай пуска на VI блок ще окажат минимално въздействие върху финансовите показатели на дружеството.  Инвестициите в остаряващото оборудване ще продължат да са на ниво, но вече трябва да се мисли за заместващи ядрени мощности, яко искаме да продължим развитието на ядрената си енергетиката у нас, коментират експерти. За целта обаче е нужен и твърд политически ангажимент от страна на парламент и правителство.

източник >>>