ЕСО завършва с печалба от малко над 41 млн. лв. първото полугодие на 2021 г.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) завършва първото полугодие на 2021 г. преди данъци и друг всеобхватен доход с печалба от 41 млн. 134 хил. лв. (41 135 хил. лв.). Това става ясно от публикувания междинен отчет на дружеството за първите 6 месеца на настоящата 2021 г.

Според отчета, общо реализираните приходи от Електроенергийния системен оператор за първото полугодие на 2021 г. са в размер на 341 млн. 696 хил. лв. (341 696 хил. лв.). В това число приходите от продажби – 315 млн. 817 хил. лв.. (315 817 хил.лв.), други приходи от дейността 25 млн. 545 хил. лв. (25 545 хил. лв.), признати приходи от реинтеграция в размер на 328 хил. лв. във връзка с настъпили благоприятни промени в очакване на кредитни загуби на финансовите инструменти (вземания) и финансови приходи 6 хил. лв.

Общо отчетените разходи на дружеството са 295 млн. 962 хил. лв. (295 962 хил. лв.), в това число финансови разходи 111 хил. лв., 
„Финансовият резултат за първото полугодие на 2021 г. преди данъци и друг всеобхватен доход е печалба в размер 47 734 хил. лв. (47 млн.734 хил. лв.) и след отчетени приходи и други разходи за данъци върху дохода за периода януари – юни 2021 г. печалбата е намалена на 41 134 хил. лв. (41 млн. 134 хил. лв.)“, се казва в отчета. 

От дружеството отчитат и факторите, оказали влияние върху финансовия резултат. Сред тях са ценовите и регулаторни решения на КЕВР, влезлите в сила изменения в Закона за енергетиката от февруари тази година, които предвиждат отпадане на сделките за закупуване на студен резерв и въвеждането на сделки на пазарен принцип за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности. Както и увеличението на приходите от достъп за производители на електрическа енергия, с изключение на тези с динамично променяща се генерация в резултат на два ефекта: по-високите количества произведена електроенергия с 11,63 % спрямо януари-юни 2020 г. и по-висока средно претеглена цена за 2021 г., спрямо предходния период.  Също така и ръст на приходите от достъп за крайни клиенти, както и на приходите от пренос в резултат на по-високите количества и по-високата средно претеглена цена за първото полугодие на 2021 г., спрямо същия период на 2020 г. 

В заключение авторите на доклада отбелязват, че от формираната печалба от 45 млн. 734 хил. лв. (45 734 хил. лв.) е при печалба от регулираните цени в размер на 33 млн. 477 хил. лв. (33 477 хил.лв.). 

В отчетът се отбелязва подобряване на коефициента за рентабилност на приходите от продажби, на рентабилност на собствения капитал и леко понижение на коефициента за обща ликвидност, което обаче според доклада се обяснява с намаляване на паричните средства на дружеството, а от друга с изпълнението на инвестиционната програма.  Слабо намаление е отчетено и на финансовата независимост на дружеството от кредитори, както и малко по-висок коефициент на задлъжнялост. 

В същото време, както се посочва в отчета, коефициентите за разходите и приходите показват, че срещу 1 лв. разходи, дружеството получава приход от 1,14 лв., което представлява печалба от 0,14 лв. за първо полугодие на 2021 г. За същия период на предходната година срещу 1 лв. разход дружеството е получавало приход от 1,10 лв. и е реализирало печалба от 0,10 лв.“, се посочва в отчета. 

По отношение на кредитния риск, експертите изготвили доклада отбелязват, че той се  състои във вероятността от реализация на финансова загуба в ситуации, при които клиент или страна по финансов инструмент не успеят да изпълнят договорните си задължения. Кредитният риск за дружеството произтича от вземания от клиенти, се казва в доклада, в който се изреждат и настоящите търговски вземания. Отчитат се също така и ликвидният, пазарният, валутният, лихвеният риск.  По отношение на ценовия риск се коментира зависимостта по цената за достъп и пренос от КЕВР. 

В частта за ликвидния риск авторите на отчета са категорични по отношение на неблагоприятното въздействие от поредното решение на БЕХ за изплащане на допълнителен дивидент. С решение от началото на февруари тази година на Съвета на директорите на БЕХ се постановява изплащане от страна на ЕСО на допълнителен дивидент в размер на 50 млн. лв. Срещу това решение има и официално възражение от ръководството на ЕСО. 

Отчитайки редица обстоятелства, свързани с финансовите средства и ангажиментите включително инвестиционната програма за тази година от ЕСО отбелязват, че ако се изплати този допълнителен дивидент, то „ще се формира паричен дефицит за преносния оператор в размер на 72 208 хил. лв. (72 млн. 208 хил. лв.)“ и дружеството няма да е в състояние да изплати дори редовния дивидент. Освен това този изискан от БЕХ допълнителен дивидент не е изобщо съгласуван с  КЕВР. 

В междинния финансов отчет на ЕСО се прави обширен преглед на състоянието на пазара на електрическа енергия. Според него към месец юни тази година със статус на „активен“ са регистрирани 51 балансиращи групи, 20 специални и 11 комбинирани балансиращи групи. Отчитат се и резултатите от процеса на излизането на малките компании на свободния пазар и процеса по смяна на доставчик на електроенергия. 

По данни за месец юни 2021 г. в мрежата на ЧЕЗ Разпределение България 1,76 % от консумацията е при  доставчик от последна инстанция, а свободния пазар формира 53 % от общата консумация в тази електрическа мрежа.

В мрежата на Електроразпределение Север консумацията при доставчик от последна инстанция е 0,95 % , а свободният пазар формира 54,56 % от общата консумация в тази електрическа мрежа. 

По отношение Електроразпределение ЮГ от системния оператор отчитат, че консумацията при доставчик от последна инстанция формира 0,58 %, а свободният пазар – 60,58 % от общата консумация в тази електрическа мрежа, става ясно от отчета. 

В отчета на ЕСО се прави и достатъчно ясен преглед на реализираните продажби по търговски графици, от които е видно къде има спад и къде повишение сред производителите. Значително внимание се обръща на пазара на балансираща енергия. Очертани са ясно пазарните обединения, тяхното значение, допълнителните услуги и инвестиционните проекти, осъществени и осъществявани от дружеството. Съдъжа се и пълна информация по проектите със съфинансиране от Европа.

Както е известно, Електроенергийния системен оператор ицпалнява пет проекта от общ европейски интерес за изграждане на 465 км нови електропроводи 400 kV и разширяване на четири подстанции, управлявани от дружеството. През тази година ЕСО въведе в експлоатация и третия електропровод по тези пет проекта от общ европейски интерес, реализирани с европейско съфинансиране.

източник >>>