,,МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” – ЕАД РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСА

,,МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСА И РОЛЯТА МУ ЗА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ВЪГЛИЩА КЪМ ТЕРМИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В РЕГИОНА. ПЛАНОВЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И НОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Значението на комплекса от рудници и електроцентрали в „Марица-изток” нарасна след очерталата се криза от енергийната зависимост на Европейския съюз (в още по-голяма степен на Република България) и либерализирането на енергийния пазар. В настоящия момент мениджмънтът на Дружеството и специалисти от ,,Минпроект” ЕАД актуализираха оценката за технологично възможния и икономически целесъобразен добив на източномаришки въглища, като предпоставка за интензифициране на производството на електроенергия от действащите електроцентрали и евентуално изграждане на нови мощности.
Източномаришкото находище на лигнитни въглища е уникално. То се експлоатира от 1952 г. с изграждането на ТЕЦ „Марица-изток 1”, ,,Брикетна фабрика” и на следващите етапи – ТЕЦ „Марица-изток 2” и ТЕЦ „Марица-изток 3”. От началото на експлоатацията до 31.10.2012 година рудниците са добили 1,007 милиарда t лигнитни въглища. Независимо от ниската калоричност на въглищата, комплексът от рудници и електроцентрали „Марица-изток” е устойчив източник на евтина електроенергия с участие в електроенергийния баланс на страната с около 39 % през последните години.