БГ геолози търсят нефт на ледения континент

Родните геолози ще направят комплексни проучвания за наличието на нефт и газ в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън. Освен това нашите специалисти ще търсят на Ледения континент и други природни богатства до 2030 година. Това предвижда проектът на национална стратегията за развитие на минната индустрия у нас, която икономическото министерство публикува за обществено обсъждане. Досега въглищата са най-значимите полезни изкопаеми, открити на Антарктида, а според досегашните проучвания в континенталния шелф има нефт и метан. Според протокола за екологична защита към Антарктическия договор обаче използването на природните ресурси на континента е забранено до 2048 година.
Въпреки кризата минерално-суровинната индустрия у нас има сериозен ръст. През миналата година тя е достигнала 13 % ръст. Минният бранш годишно произвежда продукти за повече от 1,4 млрд. евро което е около 5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. Повече от половината произведена електроенергия у нас се пада на термичните централи, захранвани с български въглища. Износът ни надхвърля 300 млн. долара. Около 30 000 човека са заети пряко в този отрасъл, а още 120 000 души в свързаните дейности.
Сред предимствата, посочени в стратегията, е големият потенциал за намиране на нови находища. В същото време обаче авторите посочват, че сред слабите ни страни са рисковете от крупни аварии и инциденти. Негативите се допълват от наличието на сив и незаконен добив на строителни, скалнооблицовъчни и индустриални материали. Оказва се също така, че слабо се използват наличните насърчителни средства от различни европейски програми.
Отрасълът има възможност за още по-добро развитие поради растящото потребление на суровини и енергия не само у нас, но и в световен мащаб. Съществува обаче голям пазарен риск за борсовите продукти. Освен това авторите на стратегията смятат, че има сериозни проблеми поради липсата на комуникативност и враждебното отношение на някои природозащитници.
Добиването на газ от шисти и на нефт от битумни скали или пясъчници са посочени като перспективни дейности за нашата страна. Специалистите препоръчват да се оценят възможностите за подземно въглищно газифициране при невъзможност за прилагане на традиционни минни методи. У нас подобни сценарии са възможни за Добруджанския въглищен басейн, но не са ясни последиците от подобна експлоатация.
Определянето на концесионните плащания да бъде заложено в закона за подземните богатства, гласи още стратегията. Освен това се предлага частта от концесионното заплащане, която се превежда на общините, да бъде изразходвана целево за инфраструктурата в региона и опазване на околната среда.

в-к МОНИТОР