В Мини Марица изток ЕАД започва работа дирекция Корпоративен контрол

С решение на Съвета на директорите на Мини Mарица изток ЕАД в управлението е създадена дирекция Корпоративен контрол. Структурата й включва два отдела: новосформираният отдел Инспекторат ще контролира техническата експлоатация, техническото обслужване и ремонта на машините и съоръженията. Съществуващият отдел Вътрешен финансов контрол наблюдава дейността по изпълнение на обществените поръчки, опазване активите на дружеството, осъществява контрол върху изпълнението на бюджетите на управленските и производствени звена, контрол върху паричните потоци, идентификация и минимизиране на рисковете, съпътстващи производствената и финансовата дейност на дружеството, съобщиха от пресцентъра. За директор на дирекцията е назначен инж. Ромео Петров. Дейността на контролната структура ще акцентира върху управленската отговорност на всички нива в дружеството и доброто финансово управление като основополагащи принципи за постигане на целите на Мини Марица изток ЕАД, и за управление на средствата по законосъобразен, икономичен и ефективен начин.