Нова дирекция в системата на мините

С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД от 27 януари

2010 година, е променена структурата на управление на дружеството и е създадена дирекция „Сигурност”, която включва три отдела, съобразно спецификата на техните функции.

Промяната цели създаване на по-добра организация за контрол и гарантиране на сигурността в дружеството като стратегически обект от национално значение.Дирекцията ще осъществява оперативен, методически и превантивен контрол. Поема изпълнението на задачите по управление при кризи, охрана и сигурност на информацията както и военновременното планиране.

„Мини Марица-изток” – дъщерно дружество на БЕХ – експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища у нас, ползва тежко минно оборудване, технологична и спомагателна механизация, с персонал от над 7 300 човека. При тези мащабни параметри е необходима отлична координация за противодействие на злонамерени актове, които имат отношение към приоритетите и вътрешната сигурност на компанията. Това са мотивите, водещи до създаване на новата структура.

източник >>>