ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК

Като част от политиката на мениджмънта в „Мини Марица-изток” ЕАД за промяна на икономическата макро рамка на компанията, новият отдел за Вътрешноведомствен финансов контрол се доказа успешно и навлиза в четвъртия етап от реализацията си. От създаването му в началото на септември са извършени над 38 проверки, касаещи финансовата дисциплина- на материално отговорни лица, по сигнали и по изпълнението на сключени договори и годишни инвентаризации.

Извършен е предварителен контрол за целесъобразност и законосъобразност върху всички разходи извършени в дружеството на стойност над 700 лева без ДДС в дирекциите „Маркетинг” „Инвестиции”, отделите на пряко подчинение на изпълнителния директор – Безопасни условия на труд, Специален, Правна служба и Управление на персонала.

За извършените проверки са издадени доклади, одобрени от изпълнителния директор и придружени с разпореждане за изпълнение на предписаните предложения. За тяхното изпълнение е върната обратна информация към отдела от ревизираните обекти. За допуснатите нарушения по Кодекса на труда, са наложени адекватни дисциплинарни наказания на виновните длъжностни лица. С две преписки е сезирана Районна прокуратура в Раднево, за търсене на наказателна отговорност.

От началото на новата 2010 година в обхвата на превантивния и текущ контрол влизат почивните станции на Дружеството и извършването на проверки на материално отговорни лица по годишен график. А от началото на февруари превантивният и текущ контрол на ВВФК ще обхване дейността на клоновете на Дружеството – трите рудника. По този начин вътрешно ведомственият финансов контрол ще обхване всички извършвани разходи в цялата система на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Превантивният и текущ контрол, делегиран на отдела и прякото му подчинение на изпълнителния директор на Дружеството, заедно със санкциониращите функции, са важни за финансовото здраве на корпоративни структури от ранга на „Мини Марица-изток” ЕАД.

източник >>>