EMI: ЕК прие промени в провеждането на търгове на Схемата за търговия с емисии на ЕС

Европейската комисия прие на 28 август делегиран регламент, с който се изменя Регламента за търговете за Схемата за търговия с емисии, за да се гарантира продължаването на успешните търгове във фаза 4 (2021-2030 г.) от СТЕ на ЕС.

 

Съгласно официалното съобщение е направено първо общо преразглеждане на регламента за търговете. Законодателството, регулиращо търговете с квоти за емисии, трябва да бъде променено, за да се вземат предвид новите правила за фаза 4 от СТЕ на ЕС (2021-2030 г.), приети като част от преразглеждането на Директивата за търговия с емисии (реализирано през 2018 г). Това се отнася по-специално до използването от общата платформа за търгове, за да превърне в пари квотите, предназначени за Фонда за иновации и модернизация.

 

Приети са и технически промени, предвид фактът, че квотите за емисии са класифицирани като финансови инструменти съгласно европейското финансово законодателство от началото на 2018 г.

Освен това, докато аукционният процес се смята за добре функциониращ и цялостната архитектура на аукционния процес остава непроменена, някои правила бяха подобрени и опростени въз основа на опита от над шест години търгове във фаза 3 на СТЕ на ЕС (2013-2020 г. ).

В резултат на коментари на заинтересованите страни, изразени по време на периода на обратна връзка, разпоредбите относно представянето на аукционните календари и задълженията за докладване на аукционните платформи за аукционните сделки бяха допълнително изяснени.

 

Информацията е на Института за енергиен мениджмънт: https://www.emi-bg.com/bg/home

източник>>>