РУДНИК „ТРОЯНОВО 3“ С РЕКОРДНА ОТКРИВКА ЗА ПОЛУГОДИЕТО

Миньорите от рудник „Трояново 3“ в „Мини Марица-изток“ с управи­тел Тошко Кавалджиев постигнаха рекорд по от- кривка за първото полу­годие на 2019 година. То­ва сочи отчетът за из­вършената работа в „най-младия“ рудник на минния комплекс, който тази година отбелязва своята 55-а годишнина.

Реализираната за първите шест месеца на тази година работа по откривка е в размер на 18 327 000 куб.м. Този резул­тат е най-доброто пости­жение за рудника от 2011 година досега.

Най-голяма заслуга за това изпълнение има работата на багер Rs 2000 № 341 на първи от- кривен хоризонт в учас­тък РТНК-1. Там за пър­вите шест месеца бяха изкопани,транспортира­ни и насипани 4 818 500 куб.м откривка, което е с 1 098 500 куб. м зем­на маса повече от зало­женото в Годишния ин­женерен проект 2019- 2021 г. За управленския екип на участъка и за работещия персонал пряко зает в производ­ството, постижението е най-доброто от 1992 г. досега.