Износът на ток от началото на годината към 26 май расте с 32.45 % спрямо същия период година по-рано, но вече не е така впечатляващ

Производството, потреблението на електроенергия от началото на годината към двадесет и шести май запазват положителната си тенденция спрямо същия период година по-рано. При износът на ток също се отчита  ръст, но в сравнение с данните от седмица по-рано в процентно отношение спадът е съществен. Високо участие се отчита при базовите централи, но делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа отново е отрицателен. Спад има и при участието им в разпределителната мрежа. Няма подобрение и по отношение на високия отрицателен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  http://www.eso.bg/  за енергийния баланс на страната за периода от началото на настоящата година към 26 май спрямо същия период на преходната 2018 г. 

Производството на електроенергия от първи януари до двадесет и шести май тази година е в обем от 18 903 452 MWh. За сравнение, през същия период година по-рано то е било в обем от 17 930 521 MWh. Увеличението е от 5.23 %.

Потреблението на електроенергия от началото на годината до 26 май също нараства – плюс 2.31 %. Ако през посочения период на 2018 г. то е било в обем от 16 079 089 MWh, то сега се увеличава до 16 451 289 MWh.

Износът на ток, характерен с високи процентни нива в началото на тази година остава положителен, но вече не така впечатляващ. В сравнение със седмица по-рано в процентно отношение износът се свива с около пет на сто. Според отчетните оперативни данни, износът на електроенергия от началото на настоящата 2019 г. към 26 май е в обем от 2 452 163 MWh спрямо 1 851 432 MWh за посочения период година по-рано. Увеличението за сравнявания период е  (плюс) 32.45 %. Преди седмица отчетеният ръст като процент бе 37.80 %, но разбира се това е много относителна база за изводи и сравнения.

Участието на базовите централи за сравнявания период остава положително. Така например ако през предходната година базовите централи са участвали с 14 377 707 MWh. Сега този дял се повишава с (плюс) 12.27 % до 16 141 888 MWh.

Затова пък делът на ВЕИ в преносната, а и в разпределителната мрежа намалява. Спъдът при ВЕИ в преносната мрежа за пореден отчетен период остава отрицателен – минус 0.79. За сравнение, за времето от 1 януари до 26 май 2018 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 515 338 MWh. Сега то спада до 511 281 MWh. В частност това се дължи на нулевият дял на вятърните (0.00 %) мощности, слабият положителен дял на фотоволтаиците (плюс 3.40 %) и високият отрицателен дял на биомасата (минус 13.62 %).

ВЕИ в разпределителната мрежа запазват положителен дял (плюс) от 14.40 %, но влошаване, макар и слабо има. В частност увеличението се дължи на нарастването на дела на вятърните (плюс 14.16 %) и фотоволтаични (плюс 18.17 %) мощности и ниското отрицателно участие на биомасата (минус 1.74 %).

Няма съществено подобрение по отношение на спада на дела на ВЕЦ. Така например от първия ден на януари към 26 май на предходната 2018 г. делът на ВЕЦ е бил в обем от 2 374 898 MWh. За същия период на настоящата 2019 г. участието вече е от порядъка на 1 492 276 MWh, което е спад (минус 37.16 %) и безспорно е свързано с водното ниво на централите, както и със задължението на националната електрическа компания за спазване на изискванията и на екоминистерството. При всички случаи при участието на базовите централи, както и при ВЕИ и ВЕЦ трябва да се вземат предвид климатичните условия в страната, както и ситуацията и на свободния и на регулирания пазар за посочения период.

източник>>>