Четвърти доклад за състоянието на Енергийния съюз

В приетия на 09/04/2019 Четвърти доклад за състоянието на Енергийния съюз се посочва, че Комисията успешно е изпълнила стратегията си за изграждане на Енергиен съюз, с който на европейските граждани се осигурява достъп на приемлива цена до стабилно, конкурентоспособно и устойчиво енергоснабдяване.

Европа вече е световен лидер в действията за приспособяване към изменението на климата. Благодарение на мерките, въведени през последите пет години във всички области на европейската политика, ЕС постигна несъмнени успехи в прехода към чиста енергия, сред които са оползотворяването на предоставяните от този преход икономически възможности, създаването на растеж и работни места и постигането на по-здравословна среда за гражданите.

 

С Енергийния съюз не само се обновява европейската политика в областта на енергетиката и климата, а и в съответствие с ангажиментите, поети от ЕС с Парижкото споразумение, се дава тласък на прехода на ключови сектори на европейската икономика към чиста енергия, без при това да се пренебрегват социалните аспекти. Изграждането на стабилен Енергиен съюз и провеждането на политика при отчитане на бъдещите предизвикателства, които поставят климатът и енергоснабдяването, е сред политическите приоритети на Комисията „Юнкер“. Днес, посочва в съобщението си от 09/04/2019 ЕК, ние можем да се поздравим с успешната реализация на това, което през 2014 г. беше само една визия: обединен, взаимосвързан, сигурен и устойчив енергиен съюз. Докладът се придружава от два документа, в които е изложен напредъкът при енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Успоредно с това Комисията представя доклад за изпълнението на стратегическия план за действие в областта на акумулаторните батерии и съобщение относно по-ефективния и демократичен процес на вземане на решения в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата.

 

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за Енергийния съюз, заяви: „Енергийният съюз е свидетелство за това на какво е способна Европа: да се справи с общи усилия с огромните предизвикателства, които енергийната сигурност и преходът към нов тип енергетика пораждат и които не могат да бъдат решени с национални мерки. Ние превърнахме неимоверните трудности, съпътстващи енергийния преход, в икономическа възможност за всички европейци. Това изискваше цялостно обновяване на енергийната политика и политиката в областта на климата, а не само козметични промени. Нито една държава членка не би могла да се справи с това самостоятелно. Нашият доклад показва как всички мерки по линия на енергийния съюз обединяват действието си, формирайки една адекватна на бъдещите предизвикателства политика. Настоящата нормативна уредба подкрепя инвестирането в иновативни технологии и решения. В стремежа си енергийният преход да принесе полза за всеки европейски граждани предприехме и мерки, насочени към редица промишлени отрасли, сред които и производството на акумулаторни батерии. Сега е ред на всяка държава членка да предприеме съответните последващи действия и бързо да приеме национални мерки в областта на енергетиката, климата, мобилността и останалите свързани области, така че до средата на века Европа да бъде модел за постигането на неутралност по отношение на климата.“

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: „Сега вече Европа разполага с най-амбициозната и напредничава нормативна уредба в света в областта на климата и енергетиката. Договорихме цялото законодателство, което ще ни позволи да постигнем целите за 2030 г., като освен това заложихме по-високи цели за енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Разбира се, енергийният съюз не е само набор от норми и политики: ние мобилизирахме в Европа рекордни инвестиции в чиста енергия, постигнахме Парижкото споразумение и бързо започнахме да го прилагаме, задълбочихме интеграцията на европейския енергиен пазар и заложихме стратегическата цел за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на климата Европа. Независимо от постигнатото, предстои още много работа. Трябва да продължим да действаме за навлизането в Европа на енергията от възобновяеми източници и да удвоим усилията си за пестене на енергия. Трябва да предприемем фундаментални преобразувания, осъзнавайки много по-остро, отколкото това се прави днес, колко е належащ такъв процес. В стратегията си за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата ние посочихме пътя и представихме задълбочен анализ на това защо Европа трябва – и как може – да постигне неутралност по отношение на климата; защо този модел може да бъде възприет и другаде по света; защо неутралността по отношение на климата, икономическото благоденствие и социалната справедливост могат – и трябва – да вървят ръка за ръка.“

 

Енергийният съюз води до по-стабилен вътрешен енергиен пазар и до по-висока енергийна сигурност за ЕС, тъй като позволява да се инвестира в нова интелигентна инфраструктура (включително в трансграничен мащаб), да се оптимизира пазарният механизъм и да се постигне основано на солидарността сътрудничество между държавите членки, така че да може да се реагира по-ефективно и ефикасно на евентуални кризи.

 

Комисията наскоро подчерта в съобщението си „Чиста планета за всички“, че за да се постигне, чрез енергийния преход, неутралност по отношение на климата до 2050 г. се изискват задълбочени социално-икономически промени с въвличането на всички сектори на икономиката и на цялото общество. С нормативното уреждане на енергийния съюз се подкрепят усилията на Европа за постигането на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика.

 

Комисията „Юнкер“ въведе напълно нова нормативна уредба на енергийния съюз. С тази актуализирана уредба ЕС ще продължи да е лидер в действията в областта на климата, тъй като в редица свързани с потреблението на енергия сектори амбициите му за 2030 г. са по-големи — както по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност, така и при емисиите от леките автомобили, микробусите и камионите. В допълнение към новата нормативна уредба Комисията предвиди мерки в подкрепа на плавния преход на европейската икономика, региони и градове. От своя страна, за да могат всички региони и граждани в еднаква степен да се възползват от енергийния преход, бяха предприети редица целеви инициативи, една от които е Европейският алианс за акумулаторните батерии.

 

В контекста на засилената стратегия за промишлената политика европейското производство на акумулаторни батерии бе определено като стратегическа за ЕС верига на създаване на стойност. Поради това докладът за Енергийния съюз се придружава от отделен доклад за изпълнението на стратегическия план за действие в областта на акумулаторните батерии.

В друго публикувано на 09/04/2019 съобщение се призовава за засилване на отчетността пред обществото при процеса на взимане на решения по линия на Договора за Евратом.

 

Европейската комисия ще създаде експертна група на високо равнище, която да оцени настоящото действие на Договора за Евратом и да предложи как в рамките на предвиденото в този договор може да се подобри отчетността пред обществото при този процес.

В същото съобщение Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да проучат как данъчното облагане на енергията може да допринесе повече за постигането на политическите цели в областта на енергетиката и климата и как преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство на държавите членки при взимането на решения може да позволи да се напредне по този въпрос. Това работно направление се основава на първоначално публикувания през януари план на Комисията за постепенно преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство при взимането на решения във всички области на данъчното облагане.

 

Допълнителна информация:

 

 

 

Преводът е на Института за енергиен мениджмънт.

 

Текстът на английски може да бъде намерен на страницата на ЕК: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_en.htm

източник>>>