Околна среда и енергетика – Енергетика и енергиен пазарЕнергиен клъстер – Марица изток – учредяване

Индустриален клъстер, наречен „Енергийното сърце на България“ учредиха на 22 март 2005 г. в централата на Мини „Марица Изток“ 40 частни и държавни дружества, неправителствени организации и местни администрации, в присъствието на министъра на енергетиката и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски и главния секретар на БСК Петър Денев.

Сред учредителите на клъстера са ТЕЦ „Марица–изток 2“, Българската стопанска камара, Браншовата камара по енергетика, Българската минна камара, Областната администрация в Стара Загора , общините Раднево и Гълъбово, частните „Ремотекс“ АД и „Брикел“ АД и др. обществени организации и стопански субекти.

Целта на обединението, което обхваща целия спектър от дейности в енергийния сектор, е всички работещи в него да обединят усилията си, за да посрещнат предизвикателствата на европазара след 2007 г. като конкурентоспособна индустрия. Участниците в клъстера си поставят за цел създаването на учебен център за повишаване квалификацията на персонала, проектиране и изграждане на система за ранно предизвестяване на неблагоприятни метеорологични условия, проектиране и финансиране на дейности по подобряване инфраструктурата на региона, рекултивация на нарушени терени за използване в областта на горското стопанство и други дейности, изискващи обединени усилия.

Сред основните дейности и приоритети на клъстера ще са: решаване на общите проблеми пред индустрията в Източно-маришкия басейн, опазването на околната среда; осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; осигуряване на съвременна инфраструктура и комуникации; повишаване на енергийната ефективност; усъвършенстване на човешките ресурси; внедряване на иновации в технологичните вериги. Новото обединение ще си партнира с местната администрация за участие в реализацията на енергийни проекти.

Избран беше Клъстърен съвет с председател инж. Щерю Щерев – изпълнителен директор на Мини-Марица Изток.

Инвестициите, които ще се реализират в комплекса през следващите 10 години са на стойност около 5 млрд. евро. Те включват проектите за реконструкцията и модернизацията на ТЕЦ-ове „Марица-изток 2“ и „Марица-изток 1“, както и изграждане на нова централа в „Марица-изток 1“ от американската компания AES.

източник >>>